ข่าวการศึกษา » สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

5 เมษายน 2021
151   0

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ เขตบึงกุ่ม กทม.

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ “พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน” ให้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ จัดโดย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ถนนรามอินทรา เขตบึงกุ่ม

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในความตอนหนึ่งว่า “นักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ถือว่ามีบุญวาสนาอย่างยิ่ง เพราะสถานศึกษาอันทรงเกียรติแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงพระราชทานชื่อสถานศึกษาว่า “วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ” นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญตรา “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ” ประดิษฐาน ณ อาคารสถานศึกษา และทรงพระราชทานตรา “พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นตราประจำวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ” ดังนั้น ลูกหลานทุกคน ตลอดจน ผู้บริหารและครูอาจารย์ทุกท่าน ล้วนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถือเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ในการที่ทุกคนจะร่วมกันทำความดีและถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน และสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตาแก่ราษฎรของพระองค์ สิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทและสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระองค์ท่านคือ การสืบสาน รักษา และต่อยอด ในการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มุ่งมั่นทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสังคมด้วยหลักคิดอันทรงคุณค่าตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังความตอนหนึ่งว่า “หน้าที่อันหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายย่อมมีอยู่เหมือนกันหมดคือ ว่ามีหน้าที่ที่จะต้องมีรักซึ่งกันและกัน และจะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้ เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความสุข รุ่งเรืองขึ้น” ลูกหลานทุกคนจึงต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงาม เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและทรงมีพระเมตตาพระราชทานแก่สถานศึกษาแห่งนี้ เชื่อแน่ว่า ลูกหลานทุกคนและครอบครัว จะมีชีวิตที่มีแต่ความเป็นสิริมงคล และมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

error: Content is protected !!