ข่าวการเมือง » สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ  นักปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 76

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ  นักปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 76

2 เมษายน 2021
125   0

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ  นักปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 76

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ “สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ต้นแบบการเป็นนักปกครองที่ดี” ให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในความตอนหนึ่งว่า ผู้เป็นข้าราชการไม่ว่าจะมีหน้าที่อย่างไรล้วนมีจุดมุ่งหมาย คือ ความร่มเย็นเป็นสุขของราษฎรและความสงบสุขของชาติบ้านเมือง ดังนั้น ข้าราชการจึงควรทำหน้าที่ของตนด้วยความมีสติปัญญา มีความสุขุมรอบคอบ รับผิดชอบ เที่ยงธรรม มีความรักและความเมตตากรุณาเป็นสิ่งสำคัญอยู่เสมอ

ดั่งพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ความว่า “ผู้มีหน้าที่ในราชการบ้านเมือง ต้องดำรงความเที่ยงธรรม นั่นคือ ความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อประชาราษฎร อย่าให้ “อำนาจ” เข้าไปสิงสถิตอยู่ในจิตวิญญาณของตนได้ ที่จะทำให้ตนพ้นจากความเป็นปุถุชนธรรมดาไปในทันที และเมื่อนั้น ความรัก ความเมตตากรุณา และสายสัมพันธ์อันดีที่เคยมีมาแต่เก่าก่อนก็จะเลือนหายไปอย่างไม่น่าเชื่อ” พระดำรัสฯ ข้างต้น การรักษาความสัตย์ซื่อสุจริตและความเที่ยงธรรม จึงเป็นสิ่งสำคัญของข้าราชการผู้ทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ราษฎร เพื่อนำสู่ผลสัมฤทธิ์ คือ ความรู้ รัก สามัคคี ความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของผู้คนในชาติ ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาชาติบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำพามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินไทยสืบไป

error: Content is protected !!