ข่าวการเมือง » ในราชการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ

ในราชการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ

29 มีนาคม 2021
144   0

ในราชการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ จ.อุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” ให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย ผู้แทนภาคราชการ ภาคเอกชน ครูอาจารย์ สภาเยาวชนในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี, จ.ยโสธร,  จ.อำนาจเจริญ จัดโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในความตอนหนึ่งว่า “สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ในแต่ละยุคสมัยจะทรงงานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้พสกนิกรมีความสงบสุขปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทัดเทียมนานาอารยประเทศ การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ การแพทย์และการสาธารณสุข การศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ประเทศไทยมีพื้นฐานที่เข้มแข็งในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การแพทย์และการสาธารณสุขกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้  โดยการที่ประเทศไทยมีสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าหลายประเทศนั้น ล้วนมีผลสืบเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงวางรากฐานไว้อย่างครบถ้วนเหมาะสมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยโดยแท้”

error: Content is protected !!