ข่าวการศึกษา » สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ จ.เพชรบุรี

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ จ.เพชรบุรี

24 มีนาคม 2021
156   0

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา บรรยายพิเศษ “พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน” ให้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จัดโดย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในความตอนหนึ่งว่า “พระราชดำรัสและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่อง รู้ รัก สามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นั้น มีส่วนประสานสัมพันธ์กันในการขับเคลื่อนการทำงานและการดำรงชีวิตในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเกษตรซึ่งถือเป็นรากฐานของสังคมไทย และจากปรัชญาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ที่ว่า “ภูมิรู้ ภูมิธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างผลิตผลคนคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง รู้จักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี จนสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งของสังคมได้  ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและสอดคล้องกับภูมิสังคมของชาติไทย”

 

error: Content is protected !!