ข่าวการเมือง » สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ ณ กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ ณ กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

16 มีนาคม 2021
242   0

พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ ณ กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

“ความจงรักภักดี มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นสุภาพชน คือ หัวใจแห่งการครองตน ครองคน และครองงาน ของผู้เป็นข้าราชการ”

วันจันทร์ที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษหลักราชการ 10 ประการ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ให้แก่นายทหารตามโครงการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ปรับเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องประชุมอาคาร Barracks 800 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

error: Content is protected !!