ข่าวการเมือง » ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปาฐกถาพิเศษ กรมยุทธศึกษาทหารบก

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปาฐกถาพิเศษ กรมยุทธศึกษาทหารบก

9 มีนาคม 2021
322   0

ปาฐกถาพิเศษ กรมยุทธศึกษาทหารบก

วานนี้ ( 8 มีนาคม 2564 ) เวลา 09.00 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด” ให้แก่ ข้าราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในความตอนหนึ่งว่า : “ข้าราชการทุกหมู่เหล่าถือเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณขององค์พระมหากษัตริย์ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่อาณาประชาราษฎร์ ซึ่งครอบคลุมหน่วยปฏิบัติทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอบรมข้าราชการ ผู้มีหน้าที่ในการใฝ่หาวิชาความรู้ แบบอย่างของประสบการณ์ที่ดี มาคอยเติมเต็มให้แก่ข้าราชการในสังกัด เพื่อให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมต่อการทำหน้าที่ให้เกิดความสำเร็จบริบูรณ์แก่ชาติบ้านเมือง ประชาชน และบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งความเป็นแบบอย่างที่ดีงามในเรื่องของ “ความเพียร ความซื่อตรง และมีความเป็นสุภาพชน” จึงเป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนพึงมี และถือเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่อง “ความรู้ รัก สามัคคี, เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” คือ “เมื่อเรารู้เราย่อมจะเกิดความเข้าใจ เมื่อเรารักเราจะสามารถเข้าถึงได้ และเมื่อเราเกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็ย่อมนำพามาซึ่งพลังแห่งความเข้มแข็ง เมื่อนั้นการจะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองประการใด มีแต่จะก่อให้เกิดความสำเร็จบริบูรณ์ด้วยพลานุภาพแห่งความดีงามทั้งปวงและหลักสุจริตธรรมของคนไทยทุกคน”

 

 

error: Content is protected !!