ข่าวการเมือง » สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ ร.ร.ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 252

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ ร.ร.ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 252

8 มีนาคม 2021
263   0

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ ร.ร.ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 252

ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ “การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ให้แก่ข้าราชการผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 252 ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในความตอนหนึ่งว่า “ปลัดอำเภอ มีสถานะเป็นผู้ช่วยนายอำเภอตามกฎหมาย นอกจากจะมีหน้าที่และอำนาจตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นแล้ว ยังมีภาระหน้าที่อันสำคัญในเชิงพื้นที่ คือ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ราษฎร ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการน้อมนำหลักการทรงงานที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ในเรื่องของการเสริมสร้างความ “รู้ รัก สามัคคี” และ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมราชปณิธานของพระองค์ท่าน ในอันที่เราทุกคนพึงทำหน้าที่ด้วยความมีจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ดังนั้น ปลัดอำเภอ รวมถึง ข้าราชการฝ่ายปกครองในพื้นที่ จึงต้องมีความตระหนักและทุ่มเทในการทำหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความสุขุมรอบคอบ รักษาความถูกต้องดีงาม และเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมประสานการทำงานของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ให้เกิดการหลอมรวมเป็นพลังที่มีความเข้มแข็ง เพื่อนำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ชาติบ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและสง่างาม”

error: Content is protected !!