ข่าวการเมือง » สมาชิกวุฒิสภาปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่มหาดไทย

สมาชิกวุฒิสภาปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่มหาดไทย

26 กุมภาพันธ์ 2021
434   0

สมาชิกวุฒิสภาปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่มหาดไทย กระทรวงที่ข้าพเจ้ารัก เป็นรุ่นที่ 75

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม,  กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา บรรยายพิเศษ “การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท” ให้แก่ข้าราชการผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 75 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จัดโดย วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในความตอนหนึ่งว่า :    “ตามประเพณีทางการปกครองดูแลบ้านเมืองและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ของประเทศไทย มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ “ข้าราชการ” อยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างพระเนตรพระกรรณพระมหากษัตริย์ เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดังนั้นเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ข้าราชการจึงถือเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ ข้าราชการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงควรมีวิริยภาพในการขวนขวายศึกษาหาวิชาความรู้ ประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ และบริบทของสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นกรอบแนวทางในการทำหน้าที่ อาทิ หลักทศพิธราชธรรม, กระแสพระราชดำรัส, พระราชดำริ, หลักการทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงพระกรุณาพระราชทานไว้กว่า 4,000 โครงการ รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลายด้านที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่ข้าราชการที่ดีได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน กล่าวโดยรวม ข้าราชการคือข้าของแผ่นดิน ข้าราชการของประชาชน ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการคือผู้ดำรงยึดมั่นหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสถิตเสถียรของแผ่นดิน”

error: Content is protected !!