ข่าวการศึกษา » สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษและมอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานเยาวชน

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษและมอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานเยาวชน

22 กุมภาพันธ์ 2021
215   0

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษและมอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานเยาวชนวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

เช้าวันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงาน ก.พ. เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ “พระมหากษัตริย์พ่อของแผ่นดิน ลูกหลานเยาวชนเดินตามรอยพระยุคลบาท” ให้แก่คณาจารย์ และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดโดยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง ในโอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้มอบค่าบรรยายกลับคืนเป็นทุนการศึกษาแก่ลูกหลานเยาวชนของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

“ความมุ่งมั่นอย่างสม่ำเสมอต่อการบำเพ็ญปฏิบัติคุณงามความดี อันถือเป็นระบบเกียรติศักดิ์ เพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นหลักคิด เป็นแนวทางการดำรงชีวิต ในการครองตน ครองคน และครองงาน ตามพระราชปณิธาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ทั้งตนเอง ครอบครัว และชาติบ้านเมือง” *ส่วนหนึ่งจากการปาฐกถาพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 2564

 

error: Content is protected !!