ข่าวการเมือง » สมาชิกวุฒิสภา ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

สมาชิกวุฒิสภา ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

2 กุมภาพันธ์ 2021
263   0

สมาชิกวุฒิสภา ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ (ออนไลน์) เรื่อง “จิตวิญญาณข้าราชการ” ให้กับข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

“ซื่อตรง เสียสละ มีความเพียร มีความมั่นคงในอุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความภาคภูมิใจของประชาชน คือ ความจงรักภักดีของข้าราชการ ผู้เป็นแบบอย่างทางความคิดและความประพฤติปฏิบัติที่จะไม่ให้ใครผู้ใดมาลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันสำคัญของชาติอันเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทย ข้าราชการคือผู้เป็นแบบอย่างของความรักชาติบ้านเมือง ความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน และความจงรักภักดี” /ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษแก่ข้าราชการใหม่กรมการพัฒนาชุมชนของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ณ กรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 1 ก.พ. 64

 

error: Content is protected !!