ข่าวทั่วไป » สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63

สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63

29 มกราคม 2021
277   0

สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63

วันพุธที่ 27 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา บรรยายพิเศษ (ออนไลน์) เรื่อง “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และนักศึกษาจากมิตรประเทศ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง

“นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ร่วมเผชิญกับสถานการณ์ความเป็นไปเป็นมาที่สำคัญของโลกในหลายเหตุการณ์ ผ่านยุคล่าอาณานิคมของมหาประเทศตะวันตก, สงครามโลกครั้งที่ 1, สงครามโลกครั้งที่ 2, สงครามมหาเอเชียบูรพา, สงครามอินโดจีน หรือแม้แต่ในปัจจุบันคือการเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ซึ่งในขณะก้าวผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าว สถานะทางการเมืองการปกครองของสยามประเทศตราบจนเป็นประเทศไทย ก็จำต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับ เพื่อให้มีความสอดคล้องและความอยู่รอดปลอดภัยในการรองรับความเปลี่ยนแปลงทางกรอบความคิดของนานาอารยประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติมหาอำนาจต่าง ๆ ที่สามารถสร้างผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายหรือแนวทางในการบริหารชาติต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยคุณงามความดีเป็นอเนกอนันต์อันเกิดจากวิถีการดำเนินชีวิตที่พอเพียง ความเป็นสุภาพชน ความอ่อนน้อมถ่อมตน อันถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และกรอบความคิดที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมแห่งองค์พระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบัน ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น การวางรากฐานสร้างความเข้มแข็งของระบบการทำงานในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งด้านการเมืองการปกครอง หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เศรษฐกิจ และสังคม ที่ดำรงอยู่ในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่ภาคประชาชนทั้งหลายทั้งปวงนี้ ยังคงต้องยึดมั่นอยู่ในปรัชญาความคิดที่สำคัญ คือ ความสัตย์ซื่อสุจริต มีความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงมั่นซึ่งหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง และมีความรู้รักสามัคคีผสานกับความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ทุกคนมีต่อครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมืองอย่างดีที่สุดและด้วยความบริสุทธิ์ใจ”

/ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วันที่ 27 ม.ค. 64

error: Content is protected !!