ข่าวการเมือง » สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษ วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 66

สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษ วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 66

22 มกราคม 2021
494   0

สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษ วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 66

วันพุธที่ 20 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา บรรยายพิเศษ (ผ่านระบบออนไลน์) เรื่อง “สถาบันหลักของชาติกับความมั่นคงของชาติ” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจเอกชน ณ วิทยาลัยการทัพบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต

บุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีต่อชาติ มักใช้วิธีการแบ่งแยกแล้วปกครอง (divide and rule) หมายถึง การรวมตัวของคนกลุ่มหนึ่งในการได้มาและรักษาดุลอำนาจโดยการแยกอำนาจจากศูนย์อำนาจที่ใหญ่กว่าออกเป็นส่วนย่อยที่มีอำนาจน้อยกว่า ด้วยการยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยก แบ่งแยก กล่าวเท็จ เพื่อหวังผลทางการเมือง มโนทัศน์นี้หมายถึงยุทธวิธีที่แยกโครงสร้างอำนาจในรูปแบบหนึ่ง เช่น การแยกตนออกเป็นรัฐอิสระหรือการเป็นรัฐในอาณานิคม เป็นต้น

การป้องกันการขยายผลของมโนทัศน์ประการนี้ วิธีการสำคัญคือการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ความรู้รักสามัคคีของผู้คนในชาติระดับต่าง ๆ ทั้งระดับครอบครัว ระดับสังคม ชุมชน อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ดั่งพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “ชาติใดไร้รักสมัครสมาน จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล แม้ชาติย่อยยับอับจน บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร

คนในชาติพึงดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักสุจริตธรรม และมีความจริงใจต่อกัน มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อแผ่นดิน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้คู่คุณธรรม มีความพอประมาณ มีเหตุผล ใช้สติปัญญานำหน้าชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของผู้คนในสังคมและประเทศชาติ” /ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) ของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้กับนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 66 วันพุธที่ 20 ม.ค. 64

 

 

error: Content is protected !!