ข่าวการเมือง » สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ

17 มกราคม 2021
650   0

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด” ให้แก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1-4 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

กระผมขอขอบพระคุณในไมตรีจิตอันงดงามยิ่งของท่านผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ท่านรองผู้บัญชาการฯ ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และนักเรียนนายเรือ

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พสกนิกรชาวไทยและข้าราชการทุกหมู่เหล่า ปัญญานำหน้าชีวิตสู่ความสำเร็จ หมายรวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อกัน มีสัมมาชีพอันสุจริต ความซื่อตรง เป็นคนดี อีกทั้งความเป็นนักการศึกษา หมั่นขวนขวายหาวิชาความรู้ เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งปัญญา มีความรักสมัครสมาน และดำรงรักษาความดีงามของแผ่นดิน อีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ได้ประทานสอนไว้อีกด้วยว่า จะทำสิ่งใด ควรทำจริง นักเรียนนายเรือเป็นผู้มีเกียรติ และมีบทบาทหน้าที่อันสำคัญที่จะร่วมกันดำรงรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภารกิจของข้าราชการในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร จึงต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รักครอบครัว มีความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพึงรำลึกอยู่เสมอถึงคติธรรมประการนี้ เพื่อเป็นกรอบกำกับการประพฤติปฏิบัติตน ให้ปรากฏเป็นเกียรติยศเกียรติคุณแก่ประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป”

ส่วนหนึ่งจากการปาฐกถาพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  15 ม.ค. 64

 

error: Content is protected !!