ข่าวการศึกษา » บรรยายพิเศษและพบปะลูกหลานเยาวชนครูอาจารย์ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

บรรยายพิเศษและพบปะลูกหลานเยาวชนครูอาจารย์ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

26 ธันวาคม 2020
519   0

สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษและพบปะลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ จัดโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ใกล้จะปีใหม่แล้ว วันเวลาไม่เคยรอคอยใครผู้ใด มีแต่เหลือมากหรือเหลือน้อย เช่นเดียวกับการทำความดี ที่เปรียบเสมือนกับการหยอดกระปุกออมสินไว้ให้ลูกหลานที่จะได้รับความเมตตากรุณาจากใคร ๆ เมื่อตัวเราผู้เป็นพ่อแม่ไม่อยู่แล้ว ผมขอกล่าวถึงคุณลักษณะของลูกหลานเยาวชนที่ดี กล่าวคือ การยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ไม่ให้ร้ายป้ายสีผู้อื่น ติฉินนินทาว่ากล่าวใครอันถือเป็นบาปและไม่ใช่อุปนิสัยของคนดี ไม่ข่มเหงรังแกใคร ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นใคร การเสียสละในบางสิ่งบางอย่างในโอกาสอันควรเพื่อสังคม ที่จะทำให้สังคมพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและกอปรด้วยธรรมาภิบาล ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อาทิ ต่อไปภายภาคหน้า หากลูกหลานเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พึงมีหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างดีที่สุด มีความจริงใจ เป็นสุภาพชน ไม่ทุจริตคดโกง ไม่เรียกรับผลประโยชน์ ย่อมทำให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสถาบันข้าราชการ”

วันอังคารที่ 22 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา บรรยายพิเศษ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษทั่วประเทศที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภา และเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งมอบเงิน โล่รางวัล และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ฯ จัดโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

error: Content is protected !!