ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขนส่งจัดให้ เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)” ชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ

ขนส่งจัดให้ เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)” ชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ

16 ธันวาคม 2020
1287   0

ขนส่งเอาใจประชาชน  เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)” ชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ

นางสาวสุชาดา  พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรับชำระภาษีรถผ่านช่องทาง “เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)” ชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ เพื่อเป็นบริการทางเลือกสำหรับประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปี ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการหาที่จอดรถ และไม่ต้องลงจากรถ สามารถขับรถเข้าไปในช่องเลื่อนล้อแล้วชำระภาษีได้ทันที แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เอกสารที่ต้องเตรียม ประกอบด้วย

(๑) คู่มือรถฉบับจริงหรือสำเนา (ถ้ามี)

(๒) จัดทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(พ.ร.บ.)

(๓) หากเป็นรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพให้นำเข้าตรวจกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้เรียบร้อยก่อน เช่น รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ ๗ ปี ขึ้นไป รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ ๕ ปี ขึ้นไป

(๔) รถที่ติดตั้งแก๊สต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบตามระยะเวลา

ทั้งนี้ สามารถชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ ๙๐ วัน ก่อนครบอายุภาษี นอกจากนี้ยังมีช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปีให้เลือกอีกหลากหลายช่องทาง อาทิ “บริการช้อปให้พอแล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax)” ณ ห้างสรรพสินค้า Big C ลำปาง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผ่านช่องทางออนไลน์  เว็บไซต์  http:/eservice.dlt.go.th.  แอพพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax  เคาน์เตอร์เซอร์วิส  โมบายล์แอปพลิเคชั่น mPAY และ True Money Wallet ที่ทำการไปรษณีย์  ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ หรือที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

 

error: Content is protected !!