ข่าวทั่วไป » ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษ ณ กระทรวงยุติธรรม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษ ณ กระทรวงยุติธรรม

10 ธันวาคม 2020
1766   0

สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษ ณ กระทรวงยุติธรรม

บ่ายวันอังคารที่ 8 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา วิทยาลัยกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา บรรยายพิเศษ “การบริหารความแตกต่างด้วยหลักคุณธรรม” ให้แก่บุคลากรระดับกลางจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16) จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องสัมมนา 1 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

 

ขอบพระคุณทุกท่านในไมตรีจิตและความมุ่งมั่นตั้งใจมอบแด่วิทยากร

“ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา พ่อแม่ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตร ครูอาจารย์ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ผู้ทุจริต คือผู้ทรยศชาติ”

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้มอบให้ไว้แก่ข้าราชการ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 58 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถือเป็นคำสอนชีวิตที่ข้าพเจ้าและพี่น้องเพื่อนข้าราชการไม่มีวันลืม

ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม วันที่ 8 ธ.ค. 63

error: Content is protected !!