ข่าวทั่วไป » สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

24 พฤศจิกายน 2020
732   0

สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

บ่ายวันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 63 เวลา 13.00 นาฬิกา ที่ผ่านมา  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา เยี่ยมเยียน และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด” แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

“รู้รักสามัคคี มีความเพียร สัตย์ซื่อสุจริต ตั้งสติมั่น อยู่ให้เป็น”

“ความทรงจำที่งดงาม ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องราวที่สมบูรณ์ เรื่องในอดีต ที่มีทั้งความงดงามของชาติบ้านเมือง มีทั้งความยากลำบากที่องค์พระมหากษัตริย์และบรรพชนต้องเผชิญมามากมายและดำรงรักษาแผ่นดินให้ลูกหลานไทย มีทั้งรอยยิ้มและน้ำตา ดีใจและเสียใจ มีทั้งความสุขและความทุกข์ตรม สงคราม อุบัติภัย โรคระบาด ความขัดแย้ง แต่เราก็ได้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างมา จนกระทั่งลูกหลานเจริญเติบโต เล่าเรียนหนังสือ เป็นอนาคตของชาติ เรามาแลกเปลี่ยนความคิด ความเข้าใจ และประสบการณ์ เสริมสร้างความรักสมัครสมานระหว่างคนในชาติ ที่จะขาดหายไปไม่ได้เลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาทว่า การศึกษามีความหมายและความสำคัญด้วยเหตุผลนี้ การดำรงชีวิตที่กอปรด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความซื่อตรง เป็นสุภาพชน อ่อนน้อมถ่อมตน การมีทัศนคติที่ดีต่อกัน และการอยู่ให้เป็น ชีวิตคนทุกคนมีความสำคัญต่อกัน สัมพันธภาพที่ไม่สามารถลบล้าง ในการเสริมสร้างชาติให้มีความเข้มแข็ง เป็นความทรงจำที่งดงาม ที่ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องราวที่สมบูรณ์ ในเมื่อคนทุกๆ คนย่อมรู้อยู่แก่ใจ เราได้ทำอะไรต่างๆ ไปบ้าง เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด หาใช่สร้างความวุ่นวายอลหม่านแก่คนในชาติ”

error: Content is protected !!