ข่าวทั่วไป » บรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904

บรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904

18 พฤศจิกายน 2020
215   0

พระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ค่ำวันอังคารที่ 17 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา เวลา 19.00 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา บรรยายพิเศษ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 ซึ่งดำเนินการโดย โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท

“คนไทยด้วยกัน”

เช้ายังไม่สว่างของวันใหม่เช่นนี้ เป็นอีกวันหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสนั่งทบทวนเรื่องงานและกรอบความคิดต่างๆ เกี่ยวกับบ้านเมืองที่เกิดขึ้น มันมีมากมายหลายเรื่องจนไม่ทราบจะจัดระบบทางความคิดว่าเรื่องใดมาก่อนหรือหลัง แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ามองว่าความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมืองต้องเกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกตามพระบรมราชปณิธาน รู้รักสามัคคี มิเช่นนั้นกำลังใจของผู้คนก็จะไม่เกิด เหมือนกับภาพลักษณ์ของเมืองไทยในยามนี้   ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปบรรยายพิเศษที่ส่วนราชการเมื่อวันวานที่ผ่านมา ข้าราชการให้ความสนใจกันมากซึ่งประกอบด้วยข้าราชการจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจาก ๗๖ จังหวัด ข้าพเจ้าพูดไปว่าต้องช่วยกันมองไปวันข้างหน้า อย่ามองแต่ปัญหาอะไรต่างๆมากมายในวันนี้ที่จะทำให้หมดพลังในการเสริมสร้างประเทศไทยร่วมกัน แต่เราทุกคนต้องมีกำลังใจ ความดีงามต้องชนะความชั่วร้าย และความดีความถูกต้องไม่มีวันตาย

ข้าราชการถือเป็นอาชีพแห่งความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง มีหน้าที่จะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง สิ่งใดไม่ดีก็ต้องแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย อยากจะพูดว่าข้าราชการประเภทอวดรู้อวดเบ่งหรือใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงผู้คนไม่ควรมีหลงเหลืออีกแล้วในโลกปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ต้องช่วยกันตรวจตราและให้บุคคลประเภทนี้ออกจากระบบไปให้มาก ที่ถือเป็นมลทินแก่สถาบันข้าราชการ

ข้าพเจ้าเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาใช้สถานที่ของส่วนราชการเป็นที่พักในช่วงเวลานี้ ทุกคนแลดูเหนื่อยมาก ซึ่งแลเห็นได้ว่าเป็นรถบัสที่มาจากหลายๆ พื้นที่หลายๆ จังหวัด ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเกิดขึ้นโดยทันทีว่า ภาพเช่นนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้ว รู้สึกสงสารบ้านเมืองไทยเหลือเกินที่บรรพชนร่วมกันรักษาเกียรติยศมอบให้ไว้แก่ลูกหลานและประชาชนชาวไทย เจ้าหน้าที่ซึ่งต่างล้วนเป็นข้าราชการก็คงจะไม่มีความสุขกายสบายใจเลยในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพฯ รายรอบด้วยสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์มากมาย ประการสำคัญผู้ชุมนุมต่างล้วนเป็นคนไทยเพื่อนร่วมชาติของเราทุกคน ที่บางคนบางกลุ่มได้รับการป้อนข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จตลอดจนการยุยงส่งเสริมจากผู้ไม่ประสงค์ดี มุ่งล่มสลายชาติ เราล้วนเป็นพ่อแม่พี่น้องผองไทยด้วยกันทั้งสิ้น”

 

error: Content is protected !!