ข่าวทั่วไป » ปาฐกถาพิเศษ สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ปาฐกถาพิเศษ สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

17 พฤศจิกายน 2020
288   0

พระมหากรุณาธิคุณ  ปกเกล้าปกกระหม่อม โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (ครั้งที่ 2)

เช้าวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 63 เวลา 08.00 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 5/63 (ครั้งที่ 2) ดำเนินการโดยโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท

ความเพียร ซี่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระบรมราชปณิธาน ข้าพเจ้าใคร่อยากแลเห็นพี่น้องเพื่อนข้าราชการได้ร่วมกันเสริมสร้างพลานุภาพเกิดขึ้นแก่ตัว ให้ประเทศชาติมีความร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี พี่น้องประชาชนมีทัศนคติอันดีต่อกัน มีความจริงใจ มีระเบียบ ยึดหลักสุจริตธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน กับอีกที่ได้กล่าวไว้แต่เบื้องต้น คือ ความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน ในที่นี้ ข้าพเจ้าขอเล่าสู่ท่าน โดยอ้างอิงถึงบทความที่ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้น :

“รักเมืองไทย”

เดี๋ยวนี้เวลาพบมิตรจากต่างประเทศที่รู้จักกันมานาน เขามักมีมารยาทที่จะเลี่ยงไม่พูดถึงเรื่องการเมืองไทยในปัจจุบัน แต่จะพูดคุยกันถึงเรื่องวันเวลาแห่งอดีตกาลของเมืองไทยที่มีความงดงาม

สุภาพสตรีไทยสมัยก่อนขึ้นชื่อลือนามในความงดงามทั้งกายวาจาและใจ ถึงกับมีคำพูดที่ว่า “งดงามใดจะเทียบเท่าสตรีสยามไม่มี หากสมแล้วกับที่สตรีสยามเป็นกุลสตรีศรีสวัสดิ์ ด้วยรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวคือ ความงดงามในพระบรม​ราชจริยวัตรอันเป็นที่กล่าวขานถึงไปทั่วโลก” ในอีกประการหนึ่ง ผู้เป็นสตรีเพศ เราคนไทยเรียกว่าเพศแม่ ซึ่งสมเด็จฯกรมพระยาดำรงฯ ตรัสว่า “แม่มีบุญคุณใหญ่หลวง และคุณความดีของแม่คือแบบอย่างให้กับมนุษยชาติผ่านลูกคนแรกของโลก” ท่านพยายามจะอธิบายว่าแม่โดยคำนิยามทำแต่ความดีเท่านั้น ไม่เคยทำความชั่ว

คนไทยสมัยก่อนอ่อนน้อมถ่อมตน เจียมเนื้อเจียมตัว ควรแก่การคบหาสมาคม ไม่เป็นพิษภัยมักไม่มาคุยโวโอ้อวดความโดดเด่นเฉพาะตัวหรือความมั่งมีศรีสุขของตนเข้าหากัน ที่แปลกคือ เรียนเก่งก็ถ่อมตน เรียนไม่เก่งก็ถ่อมตนจนแยกกันไม่ออกใครเป็นใคร แต่ที่แน่ๆ คนไทยจะยึดมั่นความซื่อตรง ไม่คดโกงเป็นเกียรติศักดิ์ประจำใจ ไม่มีที่จะมาคิดกระทำความชั่ว เรียกหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าชนิดไม่อับอายขายหน้าใครทั้งสิ้น อีกอย่างที่บรรพชนท่านสอนไว้ คือเรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ อย่าได้สำคัญตนเป็นอันขาดว่าหากเมื่อปราศจากตนแล้วองค์กรไปไม่รอด คงมีแต่คนโง่เท่านั้นที่คิด ทุกๆ คนพยายามที่จะมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันได้ เสริมสร้างความดีงามเท่าเทียมกันได้ เป็นสิ่งที่ใครๆ อยากทำ แต่ไม่มีใครสักคนคิดเรื่องการแข่งขันกันทำความชั่วร้ายที่น่าอับอายขายหน้า นอกจากระหว่างคนชั่วด้วยกัน เป็นเวลาที่เราคนไทยทุกคนต้องหันกลับมาทบทวนตนเอง ทำไมบรรพบุรุษไทยในอดีตท่านจึงสามารถรักษาบ้านรักษาเมืองไว้ด้วยความเสียสละใหญ่หลวง ไม่เคยคิดเอารัดเอาเปรียบ และสังคมไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข ลูกหลานมีความเคารพรักบุพการีชน ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ เพลงๆ หนึ่งที่ลูกหลานเยาวชนขับร้องกันขึ้นใจ ทั้งเนื้อร้องและทำนองมีความไพเราะ ได้ใจคนไทยทั้งชาติ ไม่มีวันลืม

“รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทะนุบำรุงให้รุ่งเรือง สมเป็นเมืองของไทย เราชาวไทยเกิดเป็นไทย

ตายเพื่อไทย”

error: Content is protected !!