ข่าวทั่วไป » สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 72

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 72

12 พฤศจิกายน 2020
182   0

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 72

เช้าวันที่ 11 พ.ย. 63  เวลา 08.30 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ “ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท” แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 72 สถาบันบันดำรงราชานุภาพ ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร

ขอบพระคุณในไมตรีจิต

“ความสำนึกในความเป็นข้าราชการที่ดี นับตั้งแต่วันแรกเริ่มต้นของการเข้ารับราชการ ที่ทุกคนยังมีห้วงเวลาอีกยาวไกลกว่าที่จะถีงวันเกษียณอายุราชการ ซึ่งมองดูเหมือนนาน แต่วันเวลาจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับการได้เรียนรู้ประสบการณ์อีกทั้งปัญหาน้อยใหญ่ต่างๆ ให้ได้รับการท้าทาย ปรับปรุง และแก้ไข อันมีที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นปรารถนาของการเป็นข้าราชการในอุดมคติ กล่าวคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี ความเพียร และความเป็นแบบอย่างอันดีซึ่งกันและกันและแก่สังคม ที่เราทุกคนจะก้าวเดินไปพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้งดงามที่สุด ความสำเร็จ และประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นไม่เพียงนำพาความภาคภูมิใจสู่ท่านผู้เป็นข้าราชการและครอบครัว แต่เป็นการสร้างเสริมเกียรติคุณ ผลลัพธ์ทางตัวชี้วัดและประเมินผลแก่สถาบันข้าราชการ และพี่น้องประชาชนทั้งปวง”

error: Content is protected !!