ข่าวการศึกษา » บรรยายพิเศษ ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม

บรรยายพิเศษ ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม

3 พฤศจิกายน 2020
334   0

บรรยายพิเศษ ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย  อ.เมือง จ.นครปฐม  ขอบพระคุณในไมตรีจิต ลูกหลานมีความมุ่งมั่นตั้งใจ

บ่ายวันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา บรรยายพิเศษ “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ณ หอประชุมวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม

“ลูกหลานเยาวชนทุกคนเป็นอนาคตของประเทศไทย ในเชิงสากลนักเรียนในระดับประถม-มัธยม จะมุ่งมั่นในเรื่องการขวนขวายศึกษา กิจกรรมกีฬา ดนตรี ห้องสมุด วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ แม้แต่กิจกรรมครัวเรือน ลูกหลานจึงต้องมีความหนักแน่น รักคุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์ บูชาพระคุณท่าน ขวนขวายศึกษาให้เกิดวิทยาการแตกฉาน มีความรู้ความสามารถ ต้องมีความระมัดระวังอย่าให้ผู้ใดที่ไม่ประสงค์ดีมาชี้นำเราให้เดินทางผิด กล่าวคือ ‘หลงทาง’ จนกระทั่งสายเกินการแก้ไข ความสุขุมคัมภีรภาพ วุฒิภาวะ ความซื่อตรง ไม่อวดรู้อวดเก่ง ยังคงเป็นคำตอบที่ถือเป็นพัฒนาการที่ยั่งยืนสำหรับคนทุกคน เพื่อนำชาติสู่ความไพบูลย์รุ่งเรือง”

 

error: Content is protected !!