ข่าวทั่วไป » ปาฐกถาพิเศษ ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 48 วิทยาลัยการตำรวจ

ปาฐกถาพิเศษ ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 48 วิทยาลัยการตำรวจ

8 ตุลาคม 2020
295   0

ปาฐกถาพิเศษ ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 48 วิทยาลัยการตำรวจ

เช้าวานนี้ (วันพุธที่ 7 ต.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น.) วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ #ข้าราชการตามรอยพระยุคลบาท ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รองผู้บังคับการ (หรือเทียบเท่า) ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 48” ณ ห้องพันธุ์คงชื่น อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต

#ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่ง  “ความดีของผู้เป็นข้าราชการของแผ่นดิน ตลอดทั้งนักการเมือง เกิดขึ้นจากความคิดและการกระทำที่เป็นเรื่องจริง ไม่ใช่เสแสร้งแกล้งทำ อวดรู้อวดดี คุยใหญ่คุยโต แบ่งแยกผู้คน ยุยงส่งเสริม ลบหลู่ดูหมิ่น บกพร่องต่อประสบการณ์ชีวิต หากแต่กลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง โลภโมโทสัน โรคหลงลืมตัว นำมาซึ่งการใส่ร้ายป้ายสี เนรคุณบรรพชน กล่าวเท็จ สังคมแตกแยก คำว่า “ประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์และมีระเบียบ” (Procedural  Democracy) จะเกิดขึ้นได้ด้วยความยากลำบากหรือไม่อย่างไรนั้นที่จะกลับกลายเป็นปรัชญาแห่งชีวิตของผู้คนพลเมืองเป็นจำนวนมาก มีความรักสมัครสมาน ไม่ประสงค์ร้ายต่อกัน ความสำคัญจึงอยู่ตรงนี้”

 

error: Content is protected !!