ข่าวการศึกษา » บรรยายพิเศษ นักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

บรรยายพิเศษ นักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

7 ตุลาคม 2020
240   0

บรรยายพิเศษ นักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ขอบพระคุณในไมตรีจิต  ลูกหลานมีความมุ่งมั่นตั้งใจยิ่ง

เช้าวันที่ 6 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา พบปะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด”  ที่หอประชุมโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นางสาวจันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม คณะครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียน ให้การต้อนรับ

การบรรยายในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางงานวิชาการ ภาษาต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศไทย และเรียนรู้พร้อมกับนำหลักการทรงงานมาเป็นพื้นฐานในการเรียนและการพัฒนาตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง โดยยึดถือหลัก ความมีมานะ วินัย ในการดำรงชีวิต และที่สำคัญ เยาวชนรุ่นใหม่ต้องมีความเป็นสุภาพชน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความดีงามของเยาวชนไทย ที่ทุกคนต้องร่วมกันมุ่งมั่นรักษาธำรงไว้

สำหรับโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน เป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน  2,726 คน ได้รับรางวัลคุณภาพหลายรางวัล และยังเป็นโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่ เป็นโรงเรียนคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของ สสวท. ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยมีคุณภาพจากกระทรวงแรงงาน รวมทั้งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

error: Content is protected !!