ข่าวการศึกษา » บรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

บรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

5 ตุลาคม 2020
295   0

บรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 2 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมชมพูชานัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม : หัวใจแห่งการครองตน  นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา (ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)

ขอบพระคุณในไมตรีจิต ข้าพเจ้ามีความประทับใจยิ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจ ความจริงใจ ของท่านผู้บริหาร อาจารย์ และลูกหลานนักเรียน จนกว่าจะพบกันใหม่

“ลูกหลานนักเรียนเป็นความหวังและความภาคภูมิใจของบุพการี ครูอาจารย์ และประชาชนชาวไทย การมุ่งมั่นขวนขวายศึกษาทางวิชาการให้มีความแตกฉาน การมีทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความรู้-รัก-สามัคคี ตามพระบรมราชปณิธานของในหลวง และการมีปัญญาในการบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบครัว และสังคม “พระเกี้ยว” ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประดับบนเสื้อของลูกหลานนักเรียน จะเป็นอนุสติเตือนใจให้ลูกหลานเป็นคนดี เรียนดี ประพฤติปฏิบัติดี เป็นเกียรติและชื่อเสียงแก่โรงเรียน ครอบครัว และประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป”

 

error: Content is protected !!