ข่าวการเมือง » สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษสถานพินิจฯ จ.ปทุมธานี

สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษสถานพินิจฯ จ.ปทุมธานี

2 ตุลาคม 2020
598   0

สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษสถานพินิจฯ จ.ปทุมธานี

ลูกหลานเยาวชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจอันน่าชื่นชมยินดี วิทยากรจิตอาสาพระราชทานเกิดกำลังใจใหญ่หลวง

ช่วงบ่ายวันที่ 1 ต.ค  63  เวลา 13.30 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมค้ำจุนชีวิต” ให้กับลูกหลานเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยลูกหลานเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการถาม-ตอบ กรณีศึกษาในเรื่องต่างๆ อย่างน่ายินดียิ่ง ที่ต้องขอชื่นชมท่านผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

“ใครๆ ก็อยากเป็นคนดีด้วยกันทั้งสิ้น แต่สำหรับบางคนทำไมมันถึงยากลำบากแสนเข็ญ บ้างพูดไปไกลว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมของปัจเจกบุคคล แต่ในทางวิชาปรัชญาเปรียบเทียบกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า เป็นเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก และโดยการมีแบบอย่าง (Role Model) ที่เหมาะสมที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคม ซึ่งหากหัวหน้าบ้านเป็นโจร ลูกบ้านย่อมเป็นโจรตามกัน คนดีถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งของสังคม ทุกคนจึงอยากเป็นคนดี เพราะเมื่อเป็นคนดีแล้ว ก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างนึกไม่ถึง อาทิ ในชีวิตประจำวันของลูกหลาน อยากทำอะไร อยากอยู่ที่ไหน ก็สามารถกระทำได้ อยู่ได้อย่างสบายใจ ไม่ตะขิดตะขวงใจ เพราะมีแต่คนยินดีต้อนรับ, เมื่อไป ณ ที่ใด ก็ได้รับแต่ความสะดวก รอยยิ้ม ผู้คนล้วนมีมิตรไมตรีด้วย ไม่เกิดความโดดเดี่ยว โดนรังเกียจเดียดฉันท์, อยากจะทำอะไร มักเกิดผลสำเร็จ เพราะมีแต่คนให้ความเมตตาช่วยเหลือ ขอให้ลูกหลานจดจำไว้เสมอถึงคำสอนพระราชทาน ปัญญานำหน้าชีวิตสู่ความสำเร็จ อีกทั้งพระธรรมโกศาจารย์ได้เมตตาสอนศิษย์ทั้งปวงไว้ว่า คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง ความเพียร ความซื่อตรง ความเป็นสุภาพชน จะเป็นเกราะป้องกันตัวลูกหลานทุกคนให้คลาดแคล้วจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวงสืบไป”

 

error: Content is protected !!