ข่าวการศึกษา » สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยม ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย สถานศึกษาเกียรติยศของ จ.นครปฐม

สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยม ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย สถานศึกษาเกียรติยศของ จ.นครปฐม

29 กันยายน 2020
691   0

สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยม ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย สถานศึกษาเกียรติยศของ จ.นครปฐม และประเทศไทย

ขอบพระคุณในไมตรีจิต ลูกหลานนักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่ง ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม เช้าวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา  10.00 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ณ หอประชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม

error: Content is protected !!