ข่าวทั่วไป » ตัวแทน 18 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมซักซ้อมในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตัวแทน 18 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมซักซ้อมในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

21 กันยายน 2020
635   0

ตัวแทน 18 จังหวัดภาคเหนือประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ ( 21 ก.ย. 63 ) เวลา 09.00น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ. เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคระลอกใหม่ และซักซ้อมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารจัดการงานระดับจังหวัด รวมทั้งการรับฟังข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการ แนวทางนวัตกรรมในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด บุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายการดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  18 จังหวัดภาคเหนือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด่านช่องทางเข้าออกประเทศ ในเขตภาคเหนือ สำนักงานศุลกากร แรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงาน ปภ. ตัวแทนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด ผู้แทน อปท. ตำรวจภูธรจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค เข้าร่วมในการประชุม ซึ่งมีรูปแบบการประชุมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การอภิปรายกลุ่มในประเด็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำกรอบการปฏิบัติงาน และแผนเผชิญเหตุรองรับการระบาดระลอกใหม่ ในระดับจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

error: Content is protected !!