ข่าวการศึกษา » สว.ปาฐกถาพิเศษสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

สว.ปาฐกถาพิเศษสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

20 กันยายน 2020
618   0

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ครูอาจารย์เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องแสงนำทางศิษย์ในการใช้ปัญญานำหน้าชีวิตสู่ความสำเร็จ ทั้งกาย วาจา ใจ จะเกิดความครบถ้วนบริบูรณ์ได้ มีผลจากแบบอย่างอันงดงามทั้งจากที่บ้านและโรงเรียน คบหาสมาคมกับใครผู้ใดย่อมสะท้อนถึงตัวเราเองได้เป็นอันมาก ดั่งสุภาษิตที่ว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”

เช้าวันที่ (19 ก.ย. 63) เวลา 09.00 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา บรรยายพิเศษ #การเสริมสร้างจิตอาสาและบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาตามพระบรมราโชบาย ให้แก่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดหลักสูตรพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด, รองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 137 คน ณ ห้องอาคม จันทรสุนทร  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

 

 

 

error: Content is protected !!