ข่าวการศึกษา » ม.ล.ปนัดดา บรรยายพิเศษ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ม.ล.ปนัดดา บรรยายพิเศษ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

19 กันยายน 2020
245   0

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ความภาคภูมิใจของคนไทย สถานศึกษาในอุดมคติของชาติ มานะ วินัย  หัวใจแห่งการดำรงตนและชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ณ หอประชุมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2442 ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศพระบรมราชโองการจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นตามมณฑลต่างๆ ในราชอาณาจักรโดยทั่วกัน ยึดถือแบบอย่างของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนหลวงพระราชทานแห่งแรกของประเทศสยาม ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ทางด้านการศึกษาพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล ยังความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติและประชาชนตราบทุกวันนี้ ดั่งลายพระราชหัตถเลขาในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ความตอนหนึ่งว่า “เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไป จนถึงราษฎรที่ต่ำสุด จะได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน… เพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองนี้ จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตสาหะจัดขึ้นให้จงได้”

“คติธรรมของโรงเรียน คือ “มานะ วินัย” ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์ต่อหลักการครองตน ครองคน และครองงาน ที่เป็นความยั่งยืน เกิดประโยชน์สุขแก่ครอบครัว สถานศึกษา จังหวัดนครราชสีมา และประเทศชาติบ้านเมืองตามพระบรมราชปณิธานสืบไป”

error: Content is protected !!