ข่าวการเมือง » สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานครระดับสูง

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานครระดับสูง

19 กันยายน 2020
320   0

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานครระดับสูง

เช้าวานนี้ (18 ก.ย. 63) เวลา 09.00 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ #ประสบการณ์นักบริหารคุณธรรม ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง เป็นรุ่นที่ 15 จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องราชดำเนิน รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

“โดยที่ข้าพเจ้ารับราชการเป็นครูอาจารย์มาก่อนแม้ในทุกวันนี้ในฐานะอาจารย์พิเศษของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง แต่สิ่งที่จดจำได้เสมอมา คือ คำบันทึกบอกเล่าถึงคำสอนของบรมครูหลายๆ ท่าน อาทิ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล, ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี, หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, รองศาสตราจารย์ ไพเราะ ตัณฑิกุล, พลเอก สิทธิ จิรโรจน์, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย, ศาสตราจารย์ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ, ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ, พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร, ศาสตราจารย์ ดร.เจริญ เจริญรัชต์ภาคย์ หรือแม้แต่บิดาของข้าพเจ้า คือ อดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล

ทุกท่านเหล่านี้จะมีอะไรที่ตรงกันหรือคล้ายคลึงกันมากในเรื่องวิสัยทัศน์ทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ เรื่องความมีระเบียบวินัย อันหมายถึง ความประพฤติ ทั้งทางกาย วาจา และใจ ที่แสดงถึงความเคารพในกฎหมาย มีระเบียบทางความคิดและการกระทำ ความเป็นสุภาพชนแบบอย่าง รวมถึงการให้เกียรติผู้อื่น พร้อมกับการเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยธรรมาภิบาล เพื่อให้ศิษย์และบุคคลอื่นๆ เดินตามด้วยความมั่นใจและภาคภูมิใจ”

error: Content is protected !!