คลิปข่าว » สภาพัฒน์ฯ จับมือเทศบาลนครลำปาง ร่วมพัฒนาเมืองอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (คลิป)

สภาพัฒน์ฯ จับมือเทศบาลนครลำปาง ร่วมพัฒนาเมืองอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (คลิป)

11 กันยายน 2020
587   0

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

(11 กันยายน 2563) ที่ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 1) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อสร้างต้นแบบกลไกและกระบวนการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Future City : SFC) ภายใต้หลักการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยท้องถิ่นตามแนวทางของภาครัฐส่วนกลาง จึงได้คัดเลือกเทศบาลนครลำปาง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ…
error: Content is protected !!