ข่าวเด่น » มท.มีคำสั่งแต่งตั้งผวจ. รองพ่อเมืองรถม้า สิธิชัย จินดาหลวง ผงาดขึ้น ผวจ. แม่ฮ่องสอน

มท.มีคำสั่งแต่งตั้งผวจ. รองพ่อเมืองรถม้า สิธิชัย จินดาหลวง ผงาดขึ้น ผวจ. แม่ฮ่องสอน

8 กันยายน 2020
605   0

มท.มีคำสั่งแต่งตั้งผวจ. รองพ่อเมืองรถม้า สิธิชัย จินดาหลวง ผงาดขึ้น ผวจ. แม่ฮ่องสอน

วันที่ 8 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 26 ตำแหน่ง ตามบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 26 ราย  1.ให้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พันจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวง 2. ให้นายเอกรัฐ หลีเส็น พันจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวง 3. ให้นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหาร ระดับต้น)สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)สำนักงานปลัดกระทรวง 4. ให้นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 5.ให้นายชาธิป รุจนเสรี ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)สำนักงานปลัดกระทรวง 6. ให้นายโชคดี อมรวัฒน์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดแพร่ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง( ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 7. ให้นายปริญญา โพธิสัตย์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)จังหวัดระยอง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 8.ให้นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 9.ให้นายภาสกร บุญญลักษณ์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)จังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 10. ให้นายภิรมย์ นิลหยา ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 11.ให้นายภูสิต สมจิตต์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 12.ให้นายสันติ หล่อบุญเสงี่ยม ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับตัน)จังหวัดหนองบัวลำ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 13.ให้นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)จังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชุมพรสำนักงานปลัดกระทรวง 14. ให้นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)จังหวัดตรัง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตรังสำนักงานปลัดกระทรวง 15. ให้นายเจษฎา จิตรัตน์ ตำแหน่งรองผู้ว่ราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)จังหวัดยะลา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหนผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวง 16.ให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง (นักบริหาร ระดับต้น)กรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวง 17. ให้นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)จังหวัดมหาสาคาม สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานปลัดกระทรวง 18.ให้นายวีระชัย นาคมาศ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)จังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดกระทรวง 19. ให้นายสิธิชัย จินดาหลวง ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)จังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง 20. ให้นายชลธี ยังตรง ตำแหนรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทวง ดำรงตำแหนผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดยโสธรสำนักงานปลัดกระทรวง 21. ให้นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับตัน)ชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับระนอง สำนักงานปลัดกระทรวง 22.ให้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)จังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูงจังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวง 23.ให้นายวิรุฬ พรรณเทวี ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหนผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวง 24 ให้นางศิวพร ถั่วสวัสดิ์ ตำแหนรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปลัดกระทรวง 25. ให้นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)จังหวัดนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง 26. ให้นายผล คำธรรม ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

error: Content is protected !!