ข่าวทั่วไป » อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางปี 63 แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางปี 63 แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

20 สิงหาคม 2020
352   0

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางปี 63 แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

ครม. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางปี 2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 1.18 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม  อนุมัติงบประมาณ 76 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ การขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม ขุดแหล่งเก็บน้ำใหม่  ซ่อมแซมหรือปรับปรุงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและวัชพืช  กำจัดครุภัณฑ์บ่อน้ำและบาดาล เป็นต้น

หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมชลประทาน กระทรวงมหาดไทย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองทัพบก และกรมเจ้าท่า   เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

error: Content is protected !!