ข่าวทั่วไป » มอบโฉนดที่ดิน 120 แปลงให้แก่ราษฎร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและทำกิน

มอบโฉนดที่ดิน 120 แปลงให้แก่ราษฎร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและทำกิน

18 สิงหาคม 2020
381   0

กรมที่ดิน มอบโฉนดที่ดิน 120 แปลงให้แก่ราษฎร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและทำกิน

ที่ศาลาการเปรียญ วัดใหม่วราราม ชุมชนบ้านลุ่มกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางลงพื้นที่ร่วมพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวลำปาง พร้อมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน จำนวน 120 แปลง ให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ ให้ประชาชน” โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล  ศรีวิโรจน์ รองอธิบดีกรมที่ดิน นายพัฒนพงษ์  สร้อยอินทรากุล นายอำเภอห้างฉัตร และนายบุญเนตร  เตชะอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ร่วมพิธีเป็นสักขีพยาน พร้อมกับร่วมกันนำเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินมอบให้กับราษฎรเจ้าของที่ดินในพื้นที่

ทั้งนี้ สำหรับการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรตามโครงการฯ ดังกล่าว นับเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ใช้ประโยชน์ให้แก่ราษฎร ทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิหลังมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และรวมไปถึงผู้ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการคืนความสุขให้กับประชาชน สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อีกทั้งยังเพื่อให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการแยกที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะเขตป่าไม้ให้ออกจากผืนที่ดินของเอกชนได้อย่างชัดเจน

โดยการดำเนินโครงการฯ กรมที่ดิน ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน ที่มีความต้องการมีโฉนดที่ดินเป็นของตนเอง จึงได้หาแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการออกหนังสือเอกสารสิทธิ พร้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 กรมที่ดิน ได้กำหนดที่จะดำเนินการ “เดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน” ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network และขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานสำรวจ โดยในพื้นที่ภาคเหนือได้เริ่มดำเนินการแล้วในเขตท้องที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดลำปาง แพร่ และจังหวัดน่าน ซึ่งสำหรับในส่วนของจังหวัดลำปาง ล่าสุดได้มีการเดินสำรวจสอบเขตที่ดินเพิ่มเติม และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเขตท้องที่อีก 2 ตำบล ของอำเภอห้างฉัตร คือ ตำบลแม่สัน และตำบลเวียงตาล ดังนั้น กรมที่ดิน จึงได้จัดทำโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ ให้ประชาชน” ทำพิธีมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 แปลง ซึ่งการได้รับมอบโฉนดที่ดินดังกล่าว จะเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ สร้างโอกาสให้กับประชาชนรากหญ้าในพื้นที่ที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ช่วยให้ราษฎรเกิดแรงจูงใจในการที่จะพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ และสามารถที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น โดยบรรยากาศในการรับมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน ชาวบ้านผู้ที่ได้รับมอบหนังสือเอกสารสิทธิต่างรู้สึกดีใจ บางรายที่ต้องใช้เวลารอคอยมานานมากกว่า 10 ปี และเพิ่งได้รับเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นครั้งแรกถึงกับน้ำตาคลอ แสดงความดีใจที่รับสิทธิในที่ดินของตนเองอย่างสมบูรณ์มีเอกสารสิทธิรับรองอย่างถูกต้อง

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวว่า เอกสารสิทธิโฉนดที่ดินที่ได้นำมามอบให้ในครั้งนี้ทั้ง 120 แปลง ถือเป็นการแสดงถึงความพยายามในการดำเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ใช้ประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ทรัพยากรที่ดิน ซึ่งเป้าหมายในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลโดยกรมที่ดิน มีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ รวมพื้นที่ทั้งหมดมากกว่า 70,000 แปลง เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง มีจำนวนประมาณ 2,400 แปลง โดยกรมที่ดิน จะได้มีการออกเดินสำรวจอย่างต่อเนื่องเร่งดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และจะได้ทยอยออกเอกสารสิทธินำมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

error: Content is protected !!