ข่าวการเมือง » มท.1 มอบสารเนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม ประจำปี 2563”

มท.1 มอบสารเนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม ประจำปี 2563”

10 สิงหาคม 2020
377   0

มท.1 มอบสารเนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563” พร้อมประกาศผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่.

เนื่องในวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบสารเนื่องในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นตัวแทนของรัฐที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน รวมทั้งหน้าที่การช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้แก่ทุกหน่วยงาน อันเป็นกลไกหลักในการบูรณาการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งในด้านการป้องกันและควบคุมโรคในระดับตำบล หมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างเข้มแข็ง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่”

และในโอกาสนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้จัดให้มีการมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน โดยผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 261 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลกำนันยอดเยี่ยม จำนวน 128 คน และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 133 คน ทั้งนี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัลผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และส่วนกลาง แล้วว่าเป็นบุคคลที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง และไม่เป็นผู้มีประวัติหรือพฤติการณ์เสื่อมเสีย นอกจากนี้ ได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ นายนิพนธ์ จาระธรรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝกใหญ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เพื่อยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!