ข่าวประชาสัมพันธ์ » จังหวัดลำปาง เตรียมตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

จังหวัดลำปาง เตรียมตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

7 สิงหาคม 2020
274   0

จังหวัดลำปาง เตรียมตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

ตามโครงการตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดลำปาง ทางจังหวัดได้มอบหมายส่วนราชการ หน่วยงาน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกัน เบื้องต้นมีหน่วยงานราชการเข้าร่วม จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง (งานบริการทำบัตรประชาชน การคัดรับรองทะเบียน) สำนักงานพัฒนาสังคมฯ (งานต่อทะเบียน ต่ออายุ บัตรประจำตัวคนพิการ) สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง (ให้คำแนะนำด้านก่อสร้างอาคาร แบบบ้านเพื่อประชาชน) สำนักงานจัดหางานจังหวัด (จัดหางานแก่ผู้ว่างงาน รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน) สำนักงานประกันสังคม (ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน บริการต่างๆ) สำนักงานแรงงานจังหวัด (บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน) ตำรวจภูธรจังหวัด (รับแจ้งความ เอกสารหาย) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์) การประปาส่วนภูมิภาค (รับชำระค่าน้ำประปา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับน้ำประปา) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (รับชำระค่าบริการโทรศัพท์ การบริการติดตั้ง)

โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ได้จัดสรรพื้นที่ตั้งศูนย์บริการฯ อยู่บริเวณชั้น 3 (หน้าลิฟท์ โซนโรงภาพยนตร์) ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนภายในเดือนตุลาคมนี้

error: Content is protected !!