ข่าวเด่น » ชาวบ้านตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

ชาวบ้านตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

1 สิงหาคม 2020
498   0

 

ชาวบ้านตำบลต้นธงชัย เมืองลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดวังหม้อ หมู่ 2 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  นายวาฑิต  ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นายเสริมศักดิ์  เขียวคำ นายกเทศบาลตำบลต้นธงชัย กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. พร้อมผู้นำหมู่บ้านในตำบลต้นธงชัย ร่วมเปิด จิตอาสาพัฒนา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยมีชาวบ้านจิตอาสาทั้ง 13 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  จากนั้นกลุ่มชาวบ้านทั้ง 13 หมู่บ้านได้แยกย้ายออกรณรงค์และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในแต่ละหมู่บ้านชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย

โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม   ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วยถึง 448 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 60.75 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 1.08 เท่า แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (อำเภอเมืองลำปาง) คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.22 อำเภอที่พบสูงที่สุด คือ อำเภอห้างฉัตร 126 ราย (250.65 ต่อแสนประชากร) รองลงมาอำเภอวังเหนือ 47 ราย (108.88 ต่อแสนประชากร) และอำเภอเกาะคา 58 ราย (97.53 ต่อแสนประชากร)

กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี (193.28 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15.24 ปี (167.44 ต่อแสนประชากร) เมื่อเทียบกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน ลำปางอยู่ลำดับที่ 4 รองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ เมื่อเทียบกับประเทศ จังหวัดลำปางมีอัตราป่วยสูงอยู่ลำดับที่ 30 ของประเทศ

ดังนั้น ทางจังหวัดลำปาง ได้กำหนดมาตรการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายในระยะเร่งด่วน (โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย) ดังนี้ การประชาคม กำหนดมาตรการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ (หมู่บ้าน) การสื่อสารทำความเข้าใจโรคติดต่อนำโดยยุงลาย กำหนดมาตรการทางสังคมและกฎหมาย , การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกสัปดาห์ๆละ 2 ครั้ง ตลอดเดือนสิงหาคม – กันยายน และจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลายระดับอำเภอ เป็นต้น

error: Content is protected !!