ข่าวเด่น » นักเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเก่ง คะแนนคณิตศาสตร์ (O-NET)เต็มร้อย

นักเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเก่ง คะแนนคณิตศาสตร์ (O-NET)เต็มร้อย

3 กรกฎาคม 2020
588   0

สพม.35 ชื่นชมเด็กเก่ง..บุญวาทย์วิทยาลัย ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม จากผลการทดสองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ยอดเยี่ยม ที่ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม จากผลการทดสองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 17 คน  ได้แก่  ด.ญ.ญาณิดา ธรรมสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1   ด.ช.ภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ด.ช.ภพธร อนุสรณ์นรการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ด.ช.ก่อกุศล ตัณฑ์อำไพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ด.ช.ธนกฤต สมฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14  ด.ญ.ณัฏฐนันท์ โอฬารจันทโรทัย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 ด.ญ.ธวัลหทัย แลกันทะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 ด.ช.กิตติ ช่อไชยกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15  ด.ญ.ฐิติชญา เทียมถนอม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน ได้แก่ นายชุติพนธ์ บุญนำมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  นายธนัช พงษ์เลาหพันธุ์                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวฉัตรณภัทร์ ทินอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวธัชพรรณ วรรณาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1    นายนัฐพงษ์ บุญสละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  นายธนราชันย์ สูงติวงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 นางสาวจิรัชญา ชินวณิชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 นายปุณณวัฒน์ เสริมสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 และนายธนัช  พงษ์เลาหพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้คะแนนจากการสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 294 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  โดยมีนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัลแก่นักเรียน…

error: Content is protected !!