ข่าว อปท. » อบจ.ลำปางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

อบจ.ลำปางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

20 มิถุนายน 2018
590   0

อบจ.ลำปางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


สืบเนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ข้อ 13 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมานายมิตร ธรรมวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขต 3 ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯได้ออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ดังนี้
1. อำเภอเสริมงาม ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ต.เสริมซ้าย – อ.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
2. อำเภอแม่ทะ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านฮ่อม ม.9 ต.นาครัว – บ้านนากว้าว ม.4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านวังเงิน ม.9 ต.วังเงิน – บ้านหลุกแพะ ม.11 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
3. อำเภอแม่เมาะ ได้แก่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านเมาะหลวง (บ้านทุ่งกล้าย) ม.8 – ต.แม่เมาะ ถนนสายหลักเข้าสู่ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ลำปาง จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป.

error: Content is protected !!