คลิปข่าว » เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โชว์ผลงานตามรอยศาสตร์พระราชาฯ (คลิป)

เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โชว์ผลงานตามรอยศาสตร์พระราชาฯ (คลิป)

17 มีนาคม 2020
993   0

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จ.ลำปาง จัดนิทรรศการการแสดงผลงานเด่นด้านวิชาการในโครงการ “เปิดบ้าน ท.5 ตามรอยศาสตร์พระราชา ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2562

(16 มีนาคม 2562) ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการการแสดงผลงานด้านวิชาการ “เปิดบ้าน ท.5 ตามรอยศาสตร์พระราชา ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นการจัดแสดงผลงานด้านวิชาการต่าง ๆ ที่โรงเรียนดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2562 เป็นการ Show and Share ความรู้ ความถนัด ผลงาน ชิ้นงาน และศักยภาพของผู้เรียน ครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อผู้ที่สนใจ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสริมแรงให้กับผู้เรียนและครู ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน

ประกอบกับนโยบายของเทศบาลนครลำปาง ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ารเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และนำเสนอ ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแนวคิด Constructionism และ Project Based Learning (PBL) พร้อมทั้งใช้การบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรการเรียนรู้ ให้ตอบสนองความถนัด ความสนใจและความต้องการของนักเรียน…

error: Content is protected !!