ข่าวประชาสัมพันธ์ » เชิญร่วมกิจกรรมรักษ์ช้างในงาน “วันช้างไทย” ๑๒-๑๔ มี.ค. ๒๕๖๓

เชิญร่วมกิจกรรมรักษ์ช้างในงาน “วันช้างไทย” ๑๒-๑๔ มี.ค. ๒๕๖๓

21 กุมภาพันธ์ 2020
357   0

 

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓  ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ กำหนดจัดกิจกรรม “วันช้างไทย” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติ ตลอดจนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

กิจกรรมที่น่าสนใจของ “วันช้างไทย” มีมากมายอาทิ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์และสวดบังสุกุลช้าง การประกวดจัดซุ้มอาหารช้างของหน่วยงานภายนอก  พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งร่วมกับช้าง พิธีฮ้องขวัญ/ผูกขวัญช้าง และการเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตก

ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม “วันช้างไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

กำหนดการงาน วันช้างไทย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยละเอียดมีดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

พิธีทางศาสนา

เวลา ๐๖.๓๐ น.                    -เริ่มพิธีการบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๑๕ น.     -องค์พระพิฆเนศวร ณ โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.     -สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สันดอยเรือ

เวลา ๐๙.๐๐  – ๐๙.๔๕ น     -องค์พระพิฆเนศวรปางนาฏลีลาประทานพร

เวลา ๐๙.๔๕  – ๑๐.๓๐ น.     -ศาลเจ้าพ่อขุนตาน

-ร่วมคล้องพวงมาลัยรูปปั้นโขลงช้าง บริเวณป้ายด้านหน้าสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เวลา ๑๐.๓๐  – ๑๑.๓๐ น.     -พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับช้าง ณ คชานุสรณ์สถาน

การจัดประกวดซุ้มอาหารช้าง 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.       -การประกวดจัดซุ้มอาหารช้างของหน่วยงานภายนอก

-ประกาศผลการตัดสินการประกวดจัดซุ้มอาหารช้าง ณ เวทีกลาง บริเวณด้านข้างไปรษณีย์ช้างไทย                                                      (เวลา ๑๕.๓๐ น.)

 

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๐๕ น.     -ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน พิธีกรกล่าวต้อนรับ นำเข้าสู่พิธีการ

เวลา ๐๙.๐๕ น. – ๐๙.๑๐ น.     -ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ  ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวรายงานการจัดงาน

เวลา ๐๙.๑๐ น. – ๐๙.๑๕  น.     -พิธีกรเรียนเชิญ ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงาน และลั่นฆ้องชัยเปิดงาน

เวลา ๐๙.๑๕ น. – ๐๙.๓๐ น.      -พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีฯ และแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เวลา ๐๙.๓๐ น.   – ๐๙.๔๐ น.     -พิธีกรเรียนเชิญ ผอ.ส.คช. มอบของที่ระลึกให้กับประธาน

-พิธีกรเรียนเชิญประธาน  มอบเงินรางวัลการประกวดซุ้มอาหารช้าง

-พิธีมอบช้างพลายทรัพย์ไพรวัลย์ โดย คุณบุญ   ชาติพาณิชย์

เวลา ๐๙.๔๐ น. – ๑๐.๑๐ น.       -พิธีฮ้องขวัญช้าง โดย หมอช้างประกอบพิธี

เวลา ๑๐.๑๐ น.    – ๑๐.๑๕ น.     -พิธีกรเชิญผู้ร่วมงานร่วมผูกขวัญช้าง

.                                                      -พิธีกรเรียนเชิญประธาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันนำกระเช้าอาหารช้าง วางบนสะโตกอาหาร

ช้าง เพื่อเลี้ยงอาหารช้าง

เวลา ๑๑.๐๐ น.                           -ชมช้างกินอาหารบนสะโตกอาหารช้าง

เวลา ๑๒.๐๐ น.                           -ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เสร็จสิ้นพิธี

ภาพบ่าย

เวลา ๑๓.๑๕ น.                           -กิจกรรมช้างอาบน้ำ

เวลา ๑๓.๓๐ น.                           -การแสดงช้าง

เวลา ๑๔.๓๐ น.                           -ชมวิถีเลี้ยงช้างปล่อยโขลง ณ บริเวณอ่างน้ำข้างโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง

เวลา ๑๖.๓๐ น.                            -เลี้ยงอาหารช้างเลี้ยงโขลง ณ ปางบุญ

วันเสาร์ที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๓๐ น.                           – พร้อมกันหน้าอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.             -พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๓๐ รูป ร่วมกับช้าง

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.             -บวงสรวงเจ้าพระยาไชยยานุภาพ บริเวณหน้าอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.             -พิธีทำบุญเลี้ยงพระและถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันช้างไทย                                                                                   -มอบรางวัลควาญช้างดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมเลี้ยงสะโตกช้าง

เวลา ๑๔.๓๐  น.                            -กิจกรรมเลี้ยงสะโตกช้าง

เวลา ๑๕.๐๐ น.                             -ชมวิถีช้างเลี้ยงปล่อยโขลง ณ บริเวณอ่างน้ำข้างโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง

หมายเหตุ  มีการแสดงช้าง  นั่งช้าง และชมวิถีเลี้ยงช้างปล่อยโขลง ตามเวลาและค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ

error: Content is protected !!