ข่าวเด่น » อบจ.ลำปาง อุดหนุนงบฯ จัดงาน “เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 19”

อบจ.ลำปาง อุดหนุนงบฯ จัดงาน “เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 19”

12 กุมภาพันธ์ 2020
398   0

จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือทึ่มีแหล่งอารยธรรมล้านนาไทยที่น่าสนใจ ทั้งด้านขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ วัดวาอารามสถาปัตยกรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่าย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ทำให้จังหวัดลำปางเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของ นักท่องเที่ยว

บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเขต รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนโดยอยู่ห่างจากตัวอุทยานฯ ประมาณ 14 กม. บ้านป่าเหมี้ยงเป็นชุมชน บนเขาสูงโอบล้อมด้วยป่าเหมี้ยง บริเวณหุบเขาจะมีต้นเสี้ยวป่า (ดอกชงโคป่า) ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวนมาก และจะบานสะพรั่งพร้อมกันทั้งผืนป่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคมของทุกปี ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นที่น่าประทับใจของนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเที่ยวชม ประกอบกับชาวบ้านป่าเหมี้ยงมีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีอำนาจหน้าที่ในด้านการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีทัศนียภาพที่สวยงามและดอกเสี้ยวป่าที่บานสะพรั่ง จึงบูรณาการร่วมกับอำเภอเมืองปานอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง “เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 19” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานดอกเสี้ยวบ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 7 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ชมวิถีชีวิตการเก็บใบเหมี้ยง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงดนตรีโฟล์คซอง ชิมชาใบเหมี้ยง ลิ้มรสอาหารประจำถิ่นที่ขึ้นชื่อ อาทิ ยำใบเหมี้ยง ยำดอกเสี้ยว ดอกเสี้ยวทอด เลือกซื้อสินค้าOTOP ท้องถิ่น ร่วมงานขันโตกและพบกับศิลปิน หงา คาราวาน

ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของบ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ลำปางส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน กระตุ้นความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมธรรมชาติ

จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัด เที่ยวงาน “เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 19” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานดอกเสี้ยวฯ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง สัมผัสความงดงามของดอกเสี้ยวป่าสีขาวอมชมพูที่บานสะพรั่ง รอรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว.

error: Content is protected !!