ข่าวประชาสัมพันธ์ » มร.ลป. จัดงาน “วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม”

มร.ลป. จัดงาน “วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม”

5 กุมภาพันธ์ 2020
430   0

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธีเปิดงาน “วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม”  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และอาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันเกิดจากงานวิจัย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ลดสารโพลาร์ ในน้ำมันจากการผลิตข้าวแต๋น นวัตกรรมเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแต๋น ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อำเภอแม่เมาะ รวมทั้งการนำเสนอผลงานด้านวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม และพื้นที่บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รวมทั้ง การนำเสนอผลงานวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในรูปแบบนิทรรศการแสดงผลงาน และการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการวิจัยกว่า ๒๐ ชุมชน โดยจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง

ภายในงานชมบูธแสดงสินค้ากลุ่มท่องเที่ยว จำนวน ๒๐ บูธ อาทิ เช่น บูธผลิตภัณฑ์ชุมชน, บูธชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำปาง, บูธอาหารไทยพื้นบ้าน, บูธอัตลักษณ์ชนเผ่า, บูธผักปลอดสารพิษ และบูธเสื้อผ้าพื้นเมือง นอกจากนี้ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าแฟชั่นพื้นเมือง และชุดชนเผ่า การจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทาย ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง” และ หัวข้อ“วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม” เพื่อให้องค์กร หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่นได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะและบทบาทในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

error: Content is protected !!