ที่เที่ยว-ที่พัก ลำปาง » “เทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูน” 29 มกราคม- 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหน้าห้างไทวัสดุ ลำปาง

“เทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูน” 29 มกราคม- 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหน้าห้างไทวัสดุ ลำปาง

22 มกราคม 2020
570   0

จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ภายใต้แนวคิด “ลำปาง สุข…ทุกด้าน” เป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับแผนการตลาด ปี 2562 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “ชูจุดเด่นเมืองรอง – อาหารถิ่น – ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่ คือการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชน และจังหวัดลำปางถือเป็นหนึ่งใน 55 จังหวัดเมืองรอง ที่เป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาไทย ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เรียบง่าย ตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต การประกอบอาชีพชุมชน รวมถึงวัฒนธรรมด้านอาหาร

จังหวัดลำปางเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่ว่า จะเป็นรสชาติ กลิ่น การใช้วัตถุดิบผสมผสาน และกรรมวิธีในการปรุงที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะเมนูอาหารถิ่นที่เล่าเรื่องราวและสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรม สังคม ธรรมชาติ และวิถีการดำรงชีวิต ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและรู้จักจังหวัดลำปางมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การสร้างอาชีพและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย อบจ.ลำปาง ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ ของการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหาร ซึ่งแสดงอองถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ ของจังหวัดลำปาง จึงจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง “เทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูน” ระหว่างวันที่ 29 มกราคม- 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหน้าห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง อ.เมืองลำปาง

กิจกรรมภายในงานพบกับ

– การแสดงบอลลูน Mini Night Glow

– การสาธิตการประกอบอาหาร – ชมนิทรรศการอาหารพื้นเมืองและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

– ชิมอาหารอร่อยนครลำปางและจากทั่วทุกภูมิภาค

– ช้อปสินค้า OTOP ของดีนครลำปาง

– การแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง อาทิ พี สะเดิด/ ปู่จ๋าน-เคนน้อย/ มาลีฮวนน่า/ปรีชา ปัดภัย และ วงเฟลม

โดย อบจ.ลำปาง บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดลำปาง บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน จัดงาน “เทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง กระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาและสร้างคน สร้างงาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งร่วมสร้างภาพลักษณ์อาหารของ จ.ลำปาง ให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจและนักท่องเที่ยวร่วมงาน “เทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูน” ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหน้าห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง

error: Content is protected !!