ข่าวเด่น » อบจ.ลำปาง ต้นแบบสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” แห่งแรกของ อปท.

อบจ.ลำปาง ต้นแบบสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” แห่งแรกของ อปท.

8 มกราคม 2020
449   0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่ ในการให้บริการสาธารณะและจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาภาคกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบรรลุเป้าหมายในภาพรวมของการพัฒนาและสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ซึ่ง อบจ.ลำปาง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดในทุกด้าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกวัย และสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งภูมิปัญญา และสามารถดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

ล่าสุดกับการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยการนำของนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ร่วมมือกับ อ.ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และ ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน ประธานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง และรองประธานคณะกรรมการสมัชชาการศึกษานครลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนสาธารณะหนองกระทิง) อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

นับเป็นสวนสาธารณะแห่งแรก และ อบจ.ลำปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกเช่นกัน ที่สร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้สมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อันจะส่งผลโดยตรงให้เด็กได้รับทั้งความสุข ความสนุก ได้เรียนรู้ความเป็นไปตามธรรมชาติ มีอิสระทางความคิด มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ สนามเด็กเล่นถือเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เด็กมีโอกาสค้นพบตัวเอง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและเรียนรู้ทักษะด้านอื่นๆ ของชีวิต

ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “คิดดี คิดส์Day” ตอน ผจญภัย 7 ฐานคาบสมุทร โดยให้เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมแต่ละฐานภายในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เน้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการของเด็กให้เหมาะสมกับวัย กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง และถึงแม้ว่ากิจกรรมงานวันเด็กของ อบจ.ลำปาง จะจบลง แต่ฐานกิจกรรมต่างๆ ภายในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ยังคงอยู่ให้เด็กๆ ได้มาเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการของตนต่อไป

จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านพาบุตรหลานมาเสริมสร้างพัฒนาการที่ดี ให้เด็กได้รับความสุขและ ความสนุกสนานที่ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนสาธารณะหนองกระทิง) “สร้างความสุข สนุกทุกการเรียนรู้” โดย อบจ.ลำปาง

error: Content is protected !!