ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด โรงเรียนพินิจวิทยา ลำปาง

กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด โรงเรียนพินิจวิทยา ลำปาง

8 มกราคม 2020
335   0


โรงเรียนพินิจวิทยา เข้าค่ายยุวกาชาดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายยุวกาชาดชั่วคราว โรงเรียนพินิจวิทยา (สนามฟุตบอล) กิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมเดินสวนสนาม เดินทางไกล ชุมนุมรอบกองไฟ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ มีวินัย สามัคคี เสียสละ สอดคล้องกับหลักสูตรยุวกาชาด ซึ่งเน้นการฝึกทักษะ การดำเนินชีวิต

error: Content is protected !!