ข่าวประชาสัมพันธ์ » สช.แจ้งข่าวดีที่น่าภูมิใจ

สช.แจ้งข่าวดีที่น่าภูมิใจ

25 ธันวาคม 2019
198   0

สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ทำผลงานการทดสอบทางวิชาการ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ที่ทางโรงเรียนพินิจวิทยาได้พัฒนายกระดับการเรียนการสอน  จนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม  เป็นที่น่าพึงพอใจของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความเสียสละของผู้บริหารและครู  ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน  ส่งผลให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัว

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

error: Content is protected !!