คลิปข่าว » เทศบาลนครลำปาง เนื้อหอม อปท.แห่ดูงานระบบบริหารจัดการฯ (คลิป)

เทศบาลนครลำปาง เนื้อหอม อปท.แห่ดูงานระบบบริหารจัดการฯ (คลิป)

19 ธันวาคม 2019
445   0

เทศบาลนครลำปาง เปิดเมืองต้อนรับ อปท.ทั่วประเทศที่เข้าคิวขอศึกษาดูงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานระบบบำบัดน้ำเสีย และการดูแลผู้สูงอายุฯ

(17-20 ธ.ค. 2562) ที่ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองปลัดเทศบาลนครลำปาง , นางละมัย บุญยงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครลำปาง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาล ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล และ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาล ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชุนและภาคีเครือข่ายฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย อปท. ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานของ เทศบาลนครลำปาง เนื่องจากต้องการทราบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ในหลายๆ ด้านที่เทศบาลนครลำปาง ทำสำเร็จและได้รับรางวัล อปท.ดีเด่น ในระดับประเทศมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน, การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน  และประชาชน

รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล,  การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม และการพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ที่กำลังจะต่อยอดระบบบำบัดให้เกิดความสมบูรณ์และเบ็ดเสร็จยิ่งขึ้น รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ ของเทศบาลนครลำปาง ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการดูแลและการบริหารจัดการฯ นอกจากนี้ ยังมี อปท.อีกหลายแห่งจากจังหวัดต่างๆ ได้ส่งหนังสือแจ้งขอเข้าศึกษาดงานของ เทศบาลนครลำปาง ยาวจนถึงปี 2563 ด้วย…

 

error: Content is protected !!