ข่าวประชาสัมพันธ์ » อบจ.ลำปาง จัดนิทรรศการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs

อบจ.ลำปาง จัดนิทรรศการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs

11 ธันวาคม 2019
321   0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45 และมีอำนาจหน้าที่ในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 17 จึงได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะ มูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.ลำปาง ณ พื้นที่ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย (ป่าแม่เมาะแปลง 2) หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่ทะ อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอเสริมงาม ร่วมลงนาม MOU ในการจัดส่งขยะเข้าศูนย์จัดการขยะฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 แห่ง เป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยการคัดแยก ขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี อบจ.ลำปาง จึงกำหนดจัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบ วงจร เพื่อสร้างจิตสำนึกตามหลัก 3Rs หรือ 3ช คือ Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)ภายในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระหว่างวันที่ 14 – 23 ธันวาคม 2562 โดยมีรูปแบบนิทรรศการเกี่ยวกับ

– การบริหารจัดการขยะของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของ อบจ.ลำปาง

– การขนส่งและการกำจัดขยะอันตรายจังหวัดลำปาง

– การจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

– การขับเคลื่อนกิจกรรม อปท. 3Rs หรือ 3ช. ต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

– ชุมชนปลอดขยะ

– การแปรรูปขยะรีไซเคิลจากชุมชน / หมู่บ้าน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้สามารถคัดแยกขยะและกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี สร้างรายได้จากขยะรีไซเคิล มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบายของจังหวัดลำปาง “เมืองลำปางน่าอยู่ นครแห่งความสุข” พร้อมขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึกการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

จึงขอเชิญชวนประะชาชนผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร “เพื่อสร้างจิตสำนึกตามหลัก 3Rs หรือ 3ช.” ภายในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 23 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

error: Content is protected !!