ข่าวประชาสัมพันธ์ » ระดมสมองเปิดเวทีเสวนา “แม่เมาะ เหมาะหนา ร่วมอู้จ๋าปัญหาหมอกควัน” บูรณาการความร่วมมือหาทางป้องกัน-แก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม

ระดมสมองเปิดเวทีเสวนา “แม่เมาะ เหมาะหนา ร่วมอู้จ๋าปัญหาหมอกควัน” บูรณาการความร่วมมือหาทางป้องกัน-แก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม

27 พฤศจิกายน 2019
335   0

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ทุ่งบัวตอง) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ ร่วมกับอำเภอแม่เมาะ จัดเวทีเสวนา “แม่เมาะ เหมาะหนา ร่วมอู้จ๋าปัญหาหมอกควัน” โดยมีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธาน และมีนายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ระดมความคิดหาแนวทางกลวิธีในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้ง PM10 และ PM2.5 ให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้โครงการ “รณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควันจังหวัดลำปาง”

ขณะเดียวกันยังมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชนในระดับจังหวัด, อำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้, สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หัวหน้าผู้นำชุมชนท้องถิ่น และตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนในพื้นที่รอบกฟผ.แม่เมาะ 5 ตำบล และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมในการเสวนา เป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดเวทีเสวนาดังกล่าว สืบเนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี จังหวัดลำปาง เกิดสถานการณ์ไฟป่ารุนแรง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนบริเวณรอบ กฟผ.แม่เมาะ และตามแนวเชิงเขาในเขตพื้นที่ป่า จนทำให้พื้นที่หลายอำเภอเกิดปัญหาหมอกควันหนาแน่นปกคลุมทั่วบริเวณ ทั้งในเขตอำเภอเมือง, อำเภอแม่เมาะ, อำเภอแม่ทะ และอำเภออื่นที่ใกล้เคียง ซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในพื้นที่ และที่สำคัญส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน อันเนื่องมาจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศทั้ง PM10และ PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน ประชาชนต้องเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ

จากปัญหาผลกระทบดังกล่าว หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดเวทีเสวนาแบบบูรณาการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารของจังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก ระดับ เพื่อที่ทางหน่วยงานองค์กรต่างๆ จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและแก้ไขอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน

โดยการเสวนาครั้งนี้ผู้ร่วมเวที ต่างเห็นร่วมกันว่าในการแก้ไขปัญหาจะต้องให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน และใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการดำเนินงาน ให้ชาวบ้านเป็นกำลังหลักในการสอดส่องดูแลเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า หรือคอยสอดส่องการดำเนินการ ที่อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ทั้งนี้ ยังให้หน่วยงานส่วนราชการรวมถึงหน่วยงานของรัฐ เป็นส่วนกำลังเสริมคอยรับแจ้งเหตุสถานการณ์ เตรียมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของกำลังคนเครื่องมืออุปกรณ์และการเข้าถึงพื้นที่อย่างรวดเร็วทันท่วงที รวมถึงให้หน่วยงานระดับจังหวัดมีการกระจายอำนาจลงสู่หน่วยงานระดับท้องถิ่นเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างคล่องตัว อีกทั้งส่วนราชการต้องเป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนผืนป่าให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และคอยช่วยเหลือในการคิดพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์ ชาวบ้านมีอาชีพและมีรายได้จากการมีป่า ตลอดจนต้องเป็นหน่วยงานหลักทางด้านกฎหมาย โดยต้องเคร่งครัดในระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวบ้านด้วย

ภายหลังจากการเสวนา นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ร่วมเป็นประธานเปิด Kick Off งานป้องกันและระงับไฟป่าในพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมือง โดยกองฟื้นฟูสภาพเหมือง (กฟม-ช.) ร่วมกับแผนกรักษาความปลอดภัยเหมืองแม่เมาะ (หรป-ช.) และแผนกควบคุมผู้รับจ้าง (หคจ-ช.) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าในบริเวณพื้นที่ของเหมืองแม่เมาะ และหากเกิดไฟไหม้สามารถเข้าไประงับหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที พร้อมรับแจ้งเหตุกรณีพบเห็นไฟไหม้ในเขตพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5425 4555 ตลอด 24 ชั่วโมง และหมายเลขโทรศัพท์ 0 5425 4295 ในเวลาทำการ

ทั้งนี้ ได้เชิญชวนให้หน่วยงานท้องถิ่นดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ติดตามสถานการณ์ไฟป่า และจุดความร้อน Lampang Hotspot ที่ กฟผ.จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในช่วงเกิดไฟป่าได้อีกช่องทางหนึ่ง

error: Content is protected !!